Autoklawizowany beton komórkowy

 • W artykule przedstawiono wyniki badań dwóch serii zbrojonych nadproży z betonu komórkowego badanych jako belki wolno podparte. Trzy nadproża badano zgodnie z PN-EN 846-9 [5] i PN-EN 1356 [6], obciążając je dwoma siłami skupionymi, a dwa nadproża obciążano w sposób odwzorowujący ich rzeczywisty charakter pracy w ścianie – przez obciążenie trójkątne. Analizowano wpływ sposobu obciążenia na siłę niszczącą i ugięcie badanych elementów.

 • W artykule przedstawiono wyniki badań wpływu kształtu i wymiarów próbki na wytrzymałość na ściskanie betonu komórkowego (ABK) klasy gęstości 600. Przeprowadzono klasyczne badania na całych elementach murowych oraz na wycinanych próbkach sześciennych i walcowych, wykazując istotny wpływ kształtu na wytrzymałość na ściskanie ABK.

 • Badanie mrozoodporności wg normy PN-EN 15304 często nie pokrywa się z zachowaniem materiału w warunkach eksploatacyjnych. Dotyczy to zazwyczaj ABK o dużej porowatości. W związku z tym przeprowadzono badania porównawcze mrozoodporności ABK

 • Artykuł opisuje badania modeli murów z autoklawizowanego betonu komórkowego (ABK) w skali naturalnej. Ściany zostały wykonane z bloczków zABK o grubości 18 cm na zaprawie do cienkich spoin. Badano ściany z wypełnionymi spoinami pionowymi i bez wypełnienia. Siły były przekazywane przez żelbetowywieniec. Przeanalizowano nośność i odkształcenia ścian.

 • W artykule przedstawiono wyniki badań wytrzymałości na zginanie muru przy zniszczeniu w płaszczyźnie prostopadłej do spoin wspornych. Wyniki badań porównawczych elementów próbnych niezbrojonych i zbrojonych w spoinach wspornych siatkami stalowymi, z włókien szklanych i bazaltowych wykazały wyższą wytrzymałość...

 • W artykule opisano wyniki badań wpływu zbrojenia na powstanie zarysowań i sposobu zniszczenia murów z bloczków z autoklawizowanego betonu komórkowego (ABK) w strefie podokiennej. Badaniu poddano 8 murów bez zbrojenia (4 z wypełnionymi i 4 z niewypełnionymi spoinami czołowymi) oraz 12 murów z dwoma typami zbrojenia układanego w spoinach wspornych.

 • Komitet 523 (Beton Komórkowy) ACI International (USA) opracował ACI 523.4R-09 – wytyczne do projektowania prefabrykowanych, zbrojonych elementów z autoklawizowanego betonu komórkowego (ABK) uwzględniające ich wytrzymałość na zginanie, wytrzymałość na ścinanie oraz sposób zakotwienia zbrojenia.

 • Artykuł przedstawia syntezę wyników własnych badań niezbrojonych połączeń ścian wykonanych z autoklawizowanego betonu komórkowego. Omówiono zależności obciążenie – przemieszczenie niezbrojonych połączeń z klasycznym wiązaniem murarskim.

 • W cyklu publikacji przedstawię propozycję procedury umożliwiającej wyznaczenie wytrzymałości na ściskanie muru wykonanego z ABK ze spoinami cienkowarstwowymi na podstawie badań właściwości materiału elementów murowych.

 • W celu określenia wytrzymałości muru w wielu miejscach konstrukcji budynku, zastosować można nieniszczącą metodę ultradźwiękową (NDT) pod warunkiem, że znana jest zależność prędkość ultradźwięku cp oraz znormalizowana wytrzymałość na ściskanie fBw. W przypadku ABK takich korelacji brakuje. Aby wypełnić tę lukę, wykonaliśmy badania prędkości fal ultradźwiękowych ABK o różnej gęstości oraz wilgotności i opracowaliśmy zależności pozwalające na wyznaczenie wytrzymałości muru z ABK w warunkach in-situ.

 • W artykule przedstawiono wyniki naprężeń rysujących i niszczących sześciu ścian skrępowanych ścinanych poziomo wykonanych z elementów murowych z ABK. Wymiary zewnętrzne ścian wynosiły: grubość t = 0,18 m; długość l = 4,43 m; wysokość h = 2,49 m. Ściany badano przy wstępnych naprężeniach ściskających σc = 0,1; 0,75 i 1,0 N/mm2.

 • Materiały PCM charakteryzują się znacznie większą akumulacją cieplną niż powszechnie stosowane materiały budowlane. Akumulacja ciepła jest wynikiem nie tylko zwiększenia ich temperatury (ciepło właściwe), ale przede wszystkim jest związana z izotermiczną przemianą fazową (najczęściej topnieniem), charakteryzującą się dużym ciepłem przemiany, tzw. ciepłem utajonym.

 • Autoklawizowany beton komórkowy (ABK) jest jednym z najpowszechniejszych materiałów budowlanych w Polsce. Znajduje zastosowanie zarówno w budownictwie mieszkaniowym, obiektach gospodarczych, jak i w dużych inwestycjach publicznych. O sukcesie ABK zadecydował fakt, iż materiał ten charakteryzuje się dużym oporem cieplnym, dobrą wytrzymałością przy stosunkowo niskiej gęstości, niepalnością, przepuszczalnością pary wodnej, trwałością [1 ÷ 4, 11, 12]. 

 • Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 (CPR), wszystkie wyprodukowane po 1 lipca 2013 r. wyroby budowlane, na które istnieją normy zharmonizowane, powinny być wprowadzane do obrotu wraz z deklaracją właściwości użytkowych (DoP). Deklarację tę wystawia producent, a jej wzór zamieszczony został w załączniku III do CPR.