logo
ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

Budowa obiektu na dwóch działkach

Na gruncie prawa budowlanego nie ma przeszkód, aby budować obiekt budowlany na terenie kilku działek jednocześnie, przekraczając ich granicę. Ważne, aby inwestor legitymował się prawem do dysponowania nieruchomością na cele budowlane w przypadku do każdej z tych działek. Zgodnie z art. 3 pkt 11 ustawy – Prawo budowlane przez prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane należy rozumieć tytuł prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do wykonywania robót budowlanych. Posiadanie prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane nie jest uzależnione od tego, czy nieruchomość ma założoną księgę wieczystą. Warto podkreślić, że ustawa – Prawo budowlane oraz rozporządzenia wydane na jej podstawie nie zawierają definicji pojęcia działki.

Obiekty wypoczynku okresowego a decyzja o warunkach zabudowy

Inwestycja polegająca na budowie wolno stojących parterowych budynków rekreacji indywidualnej, rozumianych jako budynki przeznaczone do okresowego wypoczynku, o powierzchni zabudowy do 35 m2, zgodnie z art. 29 ust. 1 pkt 2a w zw. z art. 30 ust. 1 pkt 1 ustawy z 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186, z późn. zm.), nie wymaga uzyskania pozwolenia na budowę, lecz jedynie dokonania zgłoszenia organowi administracji architektoniczno budowlanej. Przedmiotowy przepis wymaga jednak, aby liczba takich obiektów na działce nie przekraczała jednego na każde 500 m2 powierzchni działki. Obowiązek dołączania do zgłoszenia budowy decyzji o warunkach zabudowy zachodzi w przypadku inwestycji wymienionych w art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b i 19a (zob. art. 30 ust. 4b w zw. z art. 33 ust. 2 pkt 3 ustawy – Prawo budowlane). W przypadku inwestycji wskazanej w art. 29 ust. 1 pkt 2a ustawa – Prawo budowlane nie formułuje obowiązku dołączenia do zgłoszenia decyzji o warunkach zabudowy

Mapy a projekt zagospodarowania

Zgodnie z § 8 ust. 1 rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1935), projekt zagospodarowania działki lub terenu powinien zawierać część opisową oraz część rysunkową sporządzoną na kopii mapy do celów projektowych poświadczonej za zgodność z oryginałem przez projektanta. Rolą organu administracji architektoniczno-budowlanej jest sprawdzenie, czy kopia mapy, na której sporządzono część rysunkową projektu zagospodarowania działki lub terenu, została poświadczona przez projektanta za zgodność z oryginałem, gdyż fakt ten powinien być wystarczający dla jej wiarygodności. Dopuszczalne jest wykorzystanie w projekcie budowlanym elektronicznej wersji mapy do celów projektowych, pod warunkiem, że została ona sporządzona zgodnie z wymaganiami prawa, otrzymała identyfikator ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej, a projektant zamieścił swój oryginalny podpis na projekcie budowlanym. Natomiast projekt powinien być złożony do organu administracji architektoniczno-budowlanej w formie papierowej. Kwestie map zostały uregulowane w przepisach rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie (Dz. U. poz. 133). Wyjaśnianiem tych przepisów zajmuje się Główny Urząd Geodezji i Kartografii.

Zobacz więcej >>

Materiały Budowlane 3/2020, strona 7-11 (spis treści >>)