logo
ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

Concrete swimming pool basins – mistakes from design to construction

dr inż. Łukasz Bednarz, Politechnika Wrocławska; Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego
ORCID: 0000-0002-1245-6027
dr hab. inż. Dariusz Bajno, prof. UTP, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy;Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska
ORCID: 0000-0001-7664-8653

Adres do korespondencji: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

DOI: 10.15199/33.2020.06.01
Oryginalny artykuł naukowy

Streszczenie. Naprawa uszkodzonych niecek basenowych wymaga współpracy wszystkich uczestników procesu budowlanego i posługiwania się dokumentacją powykonawczą lub dokumentacją budowy. Prace naprawcze powinny być poparte analizą aktualnego stanu technicznego, możliwości trwałego usunięcia przyczyn degradacji oraz zastosowania tradycyjnych lub nowych technologii na uszkodzone podłoża. Rodzaj i wielkość prac wzmacniających musi mieć swoje umocowanie w wynikach obliczeń konstrukcyjnych uwzględniających obciążenie wilgocią, temperaturą, parciem gruntu wraz z naziomem oraz ciśnieniem hydrostatycznym cieczy. Należy także uwzględnić aktualny stan instalacji odbierających wody opadowe i infiltracyjne, a także profil terenu, który może ulec deformacji w okresie eksploatacji obiektu. Aplikacja materiałów wzmacniających oraz uszczelniająco-zabezpieczających powinna odbywać się na przygotowanym do tego celu podłożu i w warunkach otoczenia ściśle wg instrukcji producenta i dostawcy technologii.
Słowa kluczowe: niecka basenowa; uszkodzenie; naprawa; wzmocnienie; monitoring.

Abstract. Repairing damaged swimming pool basins requires the cooperation of all participants in the construction process and the use of as-built documentation or construction documentation. Repair works should be supported by an analysis of the current technical condition, possibilities of permanent removal of the causes of  egradation and the possibility of applying traditional or new technologies to damaged substrates. The type and size of strengtheningworks should be anchored in the results of structural calculations taking into account the load ofmoisture, temperature, ground pressure and hydrostatic liquid. The current condition of rainwater and infiltration systems should also be taken into account, as well as the profile of the ground, which may be deformed during the life of the facility. The application of reinforcing and sealing materials should be carried out on the prepared for this purpose ground and in ambient conditions, strictly according to the instructions of the manufacturer and technology supplier.
Keywords: swimming pool basins; damage; repair; strengthening; monitoring.

Literatura
[1] Aljaafreh Tariq. 2019. Performance of Precast Concrete Bridge Girders with Externally Bonded Anchored CFRP. Doctoral dissertation. The University of Texas at Arlington.
[2] Bednarz Łukasz, Artur Górski, Jerzy Jasieńko, Eugeniusz Rusiński, Marcin Rutkowski. 2017. „Application of contemporary measurement and calculation methods for structural analysis and monitoring of heritage buildings”. In Proceedings of the 13th International Scientific Conference: Computer Aided Engineering/Eugeniusz Rusiński, Damian Pietrusiak, Cham: Springer. 37 – 48.
[3] Bednarz Łukasz. 2018. „Możliwości zastosowania kompozytów do wzmacniania obiektów historycznych”. Materiały Budowlane 549 (5): 72 – 74.
[4] Bednarz Łukasz,Mariusz Jackiewicz, Gabriela Wojciechowska, Marcin Rutkowski. 2016. „Możliwość aplikacji kompozytów FRCMw żelbetowych obiektach historycznych”. Materiały Budowlane 531 (11): 136 – 139.
[5] Bednarz Łukasz, Jerzy Jasieńko, Tomasz Nowak. 2015. „Test monitoring of the Centennial Hall’s dome, Wroclaw (Poland)”. In Optics for Arts, Architecture, and rchaeology V/Luca Pezzati, Piotr Targowski (eds.). Bellingham, Wash. SPIE. 1-9.
[6] Gałęzia Adam, Szymon Gontarz, Marcin Jasiński, JędrzejMączak, Stanisław Radkowski, Jarosław Seńko. 2012. „Distributed system for monitoring of the large scale infrastructure structures based on analysis of changes of its static and dynamic properties”. Key Engineering Materials (518): 106 – 118.
[7] Jorge Luis,AlfredoDias, Ricardo Costa. 2015. „Performance of X-Lam panels in a sports center with an indoor swimming-pool”. Journal of Civil Structural Health Monitoring 5 (2): 129 – 139.
[8] Kruszka Leopold, Ryszard Chmielewski. 2019. „Design analysis of strengthening a damaged supporting structure in a swimming pool building”. In 13th International ConferenceModern Building Materials, Structures and Techniques 16–17 May 2019, Vilnius, Lithuania.
[9] Matkowski Zygmunt,Adam Kowalski. 2016. „Błędy projektowe i wykonawcze hydroizolacji na przykładzie niecki basenowej”.Materiały Budowlane 523 (3): 4 – 6.
[10] Parghi Anant, Alam Shahria. 2018. „A review on the application of sprayed-FRP composites for strengthening of concrete and masonry structures in the construction sector”. Composite Structures 187: 518 – 534.
[11] Podolski Bogdan, Michał Podolski, Tomasz Bartosik. 2016. „Wybrane problemy remontowe żelbetowych zbiorników na ciecze oraz niecek basenowych”. Materiały Budowlane 526 (6): 132 – 133.
[12] Rokiel Maciej. 2009. Hydroizolacje w budownictwie. Warszawa. Medium.

 

Zobacz więcej / Read more >>

Materiały Budowlane 6/2020, strona 2-4 (spis treści >>)