logo
ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

Kontener gastronomiczny – obiekty tymczasowe a przyłącza

Budowa tymczasowych obiektów budowlanych, niepołączonych trwale z gruntem i przewidzianych do rozbiórki lub przeniesienia w inne miejsce w terminie określonym w zgłoszeniu, o którym mowa w art. 30 ust. 1, ale nie później niż przed upływem 180 dni od dnia rozpoczęcia budowy określonego w zgłoszeniu (art. 29 ust. 1 pkt 12 ustawy – Prawo budowlane), nie wymaga pozwolenia na budowę, lecz zgłoszenia. 

Projekt budowlany a obowiązek umieszczania przyłączy

Zakres i treść projektu budowlanego powinny być dostosowane do specyfiki i charakteru oraz stopnia skomplikowania robót budowlanych (art. 34 ust. 2 ustawy – Prawo budowlane). Zgodnie z § 7 ust. 1 rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1935), wymagania rozporządzenia należy spełnić, uwzględniając właściwości danego obiektu budowlanego, takie jak przeznaczenie, sposób użytkowania, usytuowanie, rozmiary, sposób i zakres oddziaływania na otoczenie, złożoność rozwiązań technicznych oraz rodzaj i specyfikę. 

 Zobacz więcej

Materiały Budowlane 6/2020, strona 67 (spis treści >>)