logo
ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

Impact of potential heat sources on the process of protecting rooms with extinguishing gases

mł. kpt. inż. Maciej Jabłoński, Szkoła Główna Służby Pożarniczej; Wydział Inżynierii Bezpieczeństwa i Ochrony Ludności
st. kpt. dr inż. Sylwia Boroń, Szkoła Główna Służby Pożarniczej; Wydział Inżynierii Bezpieczeństwa i Ochrony Ludności
ORCID: 0000-0002-3886-0060

Adres do korespondencji: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

DOI: 10.15199/33.2020.07.02
Oryginalny artykuł naukowy

Streszczenie. W artykule przeprowadzono analizę wpływu potencjalnych źródeł ciepła występujących w pomieszczeniu, zabezpieczanym stałym urządzeniem gaśniczym gazowym, na rozkład stężenia gazu gaśniczego, a tym samym na skuteczność gaśniczą systemu. W badaniach wykorzystano komorę badawczą wyposażoną w stałe urządzenie gaśnicze na dwutlenek węgla oraz aparaturę umożliwiającą dokonywanie pomiarów zmian stężenia gazu gaśniczego w czasie. Badania zostały wykonane w trzech wariantach: przy braku obecności źródeł ciepła; z uwzględnieniem pożaru oraz z uwzględnieniem pożaru i stałego źródła ciepła, w postaci elektrycznej płyty grzewczej, umieszczonego w komorze badawczej. Na podstawie przeprowadzonych analiz stwierdzono znikomy wpływ źródeł ciepła na rozkład stężenia gazu gaśniczego w zaproponowanym układzie przestrzeni chronionej.
Słowa kluczowe: stałe urządzenia gaśnicze gazowe; źródło ciepła; pożar; dwutlenek węgla; obliczeniowa mechanika płynów CFD.

Abstract. This article undertakes to conduct an experimental analysis of the impact of potential heat sources occurring in the room protected by FES-gaseous on the distribution of extinguishing gas concentrations, and thus on the extinguishing efficiency of the system. The research used a test chamber equipped with a fixed gaseous extinguishing system on carbon dioxide and apparatus enabling measurements of changes of extinguishing gasconcentration over time. The tests were carried out in three variants: in the absence of heat sources, with the presence of fire and taking into account the fire and a constant heat source in the form of an electric hobin the test chamber. Based on the analyzes carried out, a slight impact of the heat sources on the distribution of extinguishing gas concentrations in the proposed arrangement of protected space was found.
Keywords: fixed gaseous extinguishing systems; heat source; fire; carbon dioxide; computational fluid dynamics CFD.

 

Literatura
[1] AhonenAntti,MattiKokkala,HenryWeckman. 1984. Burning Characteristic of potential ignition sources of room fires. Technical Research Centre of Finland, Fire Technology Laboratory.
[2] Boroń Sylwia. 2018. „Parametry charakteryzujące zagrożenia związane ze stosowaniemtechnologii gaszenia gazem”. Zeszyty Naukowe SGSP, nr 67.
[3] Czarniecki Rafał. 2009. „Gaszenie gazem obojętnym”. Zabezpieczenia, nr 29.
[4] Jabłoński Maciej. 2020. Modelowanie numeryczne wpływu potencjalnych źródeł ciepła na proces zabezpieczenia pomieszczeń gazami gaśniczymi. Praca dyplomowa inżynierska, Promotor pracy: st. kpt. dr inż. Sylwia Boroń, SGSP.
[5] Parssinen Matti, MikkoWahloos, Jukko Manner, Sanna Syri. 2019. „Waste heat from data centers: An investment analysis”. Sustainable Cities and Society, nr 44.
[6] PN-EN 15004:2008 Stałe urządzenia gaśnicze – Urządzenia gaśnicze gazowe – Część 1- Ogólne wymagania dotyczące projektowania i instalowania.
[7] PN-M-51250-01:1993 Zasady projektowania i instalowania urządzeń gaśniczych na CO2.
[8] Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. nr 109 poz. 719).
[9] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z 9 marca 2011 r. ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylające dyrektywę Rady 89/106/EWG (Dz. Urz. UE L 88 z 04.04.2011).
[10] Sowa Tomasz. 2010. „Analiza porównawcza stałych urządzeń gaśniczych – część I”., Bezpieczeństwo i Technika Pożarnicza, nr 1.
[11] Tuzimek Zbigniew, Przemysław Kubica. 2009. Stałe urządzenia gaśnicze gazowe cz. 2 –wprowadzenie do projektowania. http://www.sgsp.edu.pl, 2009.
[12]WnękWaldemar,PrzemysławKubica.2010.Czy dwutlenekwęglajakośrodekgaśniczypowinienodejść do lamusa. http://www.sgsp.edu.pl/uczelnia/kbb/tsz/ materialy/zalaczniki/co2.pdfz!5.06.2010.
[13] Wolanin Jerzy. 1986. Podstawy rozwoju pożarów. Warszawa. SGSP.

 

 

Zobacz więcej / Read more >>

Materiały Budowlane 7/2020, strona 5-8 (spis treści >>)