logo
ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

W drugim tygodniu września br. Stowarzyszenie DAFA zorganizowało w Zielonej Górze szkolenie poświęcone tematyce „Bezpieczeństwa pożarowego dachów w ujęciu projektowo-wykonawczym”.

Szkolenie prowadziły ekspertki p.poż. – Monika Hyjek i Eliza Gissel. Krótkie słowa powitania do uczestników – blisko 40 osób z 20 firm skierował Prezes DAFA – Piotr Olgierd Korycki. Ciekawa formuła szkolenia objęła część teoretyczną oraz warsztatową.

Szkolenie p.poż. Stowarzyszenia DAFA
W trakcie spotkania omówiono klasyfikacje ogniowe i wymagania dla dachów, propozycje rozwiązań technicznych w aspekcie bezpieczeństwa pożarowego dachu, raporty klasyfikacyjne i dokumentację odbiorową oraz najczęstsze błędy projektowe.

Prelegentki podkreśliły, że podstawą doboru odpowiednich rozwiązań dla dachów płaskich w zakresie ochrony przeciwpożarowej jest określenie wymagań prawnych i normowych, jakie ten element budynku musi spełnić. Wymagania mogą dotyczyć zarówno całych dachów, jak też ich części składowych (konstrukcji, przekrycia), a nawet poszczególnych wyrobów lub materiałów wchodzących w ich skład (wyroby izolacji cieplnej, świetliki). 

Przestrzeganie specyfikacji wyrobów i materiałów budowlanych, instrukcji montażu i zakresu zastosowania klasyfikacji jest podstawą do formalnego potwierdzenia zgodności z przepisami, co należy sprawdzić na wszystkich etapach powstawania i funkcjonowania budynku. Ekspertki zwróciły uwagę, że obiekty - w zależności od usytuowania w stosunku do innych obiektów, podziału na strefy pożarowe, użytych materiałów oraz lokalizacji urządzeń - posiadają różne wymagania pożarowe dla konstrukcji i przekrycia dachu.  

Omówiono zadania projektanta oraz zawartość kompletnego projektu, z zaznaczeniem, że zmiany w projekcie każdorazowo wymagają zgody projektanta oraz sprawdzenia możliwości ich dokonania.

Niestety błędy projektowe pojawiają się w wielu przypadkach. Obowiązkiem wykonawcy (który deklaruje na końcu zgodność z przepisami) jest ich zidentyfikowanie i wyeliminowanie. Najczęstsze nieścisłości pojawiają się w zakresie braku podania wszystkich wymagań (np. brak informacji o zapewnieniu klasy odporności pożarowej warstwy oddzielającej izolację palną dachu od wnętrza budynku, który ma pow. > 1000 m2), złego doboru materiałów (brak klasyfikacji w zakresie oddziaływania ognia zewnętrznego na dach lub odporności ogniowej przekrycia dla zaprojektowanego układu) oraz złego doboru płatwi (brak możliwości zabezpieczenia ppoż.). W części warsztatowej uczestnicy zostali podzieleni na grupy, w których mieli przeanalizować otrzymane projekty i wymienić możliwe do dokonania w nim zmiany.  

Uczesnicy Szkolenia DAFA mieli także okazję do zapoznania się z miesięcznikiem „Materiały Budowlane”, w którym co miesiąc publikowane są artykuły na temat bezpieczeństwa pożarowego w budownictwie. Prezentację przeprowadziła z-ca redaktora naczelnego Danuta Kostrzewska-Matynia, zapraszając jednocześnie uczestników do współpracy z czasopismem.

Pomysł przeprowadzenia szkolenia zrodził się dzięki aktywności Grupy Merytorycznej PPOŻ. DAFA, która wydała wytyczne „Bezpieczeństwo pożarowe dachów”. Praktyczne wytyczne określają jednolite wymogi z zakresu bezpieczeństwa pożarowego, zasady doboru materiałów, dobre praktyki sztuki budowlanej i zalecenia dla wykonawców.

Korzystając z uroków wspaniałego otoczenia, po oficjalnej części warsztatów Stowarzyszenie DAFA zaprosiło Gości do jednej z okolicznych winnic. Pytania płynące z sali, kuluarowe dyskusje, pokazały, że temat ppoż. jest ważny, potrzebny, oraz że dbałość o wysokie standardy przeciwpożarowe stanowi dziś filar nowoczesnego i bezpiecznego budownictwa.

Źródło i zdjęcia: DAFA

27.09.2018